Press "Enter" to skip to content

کوربین: به دانش‎آموزان از بی‎عدالتی امپراطوری بریتانیا بگویید

رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس خواستار آن شد تا در مدارس این کشور درباره تاریخ برده‎داری و استعمارگری بریتانیا مطالبی تدریس شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: